FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : พนักงาน (employees)

  • บันทึก รหัสพนักงาน, ชื่อพนักงาน, วันที่เริ่มทำงาน, เลขที่ใบขับขี่, โทรศัพท์, ...
  • แบ่งพนักงาน ตามหน้าที่งาน (พนักงานขับรถ, ช่างซ่อม, อื่นๆ)
  • ค้นหา พนักงาน ตามเงื่อนไขต่างๆ
  • รายงาน รายชื่อพนักงาน