FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : ใบสั่งซ่อม (work orders)

  • บันทึก รายการซ่อมบำรุง (ซ่อมสี, ตั้งระยะเบรค, ตั้งศูนย์ล้อ, ...)
  • บันทึก รายการอะไหล่ที่เปลี่ยน (ผ้าเบรค, สายพาน, ยาง, หม้อน้ำ, ...)
  • บันทึก "การใช้อะไหล่ ที่ไม่มีอยู่ในสต็อค"
  • บันทึก "การใช้อะไหล่ ที่มีอยู่ในสต็อค" และ ลดยอดสต็อคอัตโนมัติ
  • ค้นหา ใบสั่งซ่อม ตามเงื่อนไขต่างๆ
  • รายงาน ใบสั่งซ่อม, ค่าซ่อมบำรุง, ค่าอะไหล่

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : ใบสั่งซ่อม (81KB.)
ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : ประวัติการซ่อมบำรุง (73KB.)