FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : อะไหล่ (parts)

  • บันทึก รหัสอะไหล่, ชื่ออะไหล่, ชื่อผู้ขาย, ราคาต่อหน่วย, จุดสั่งซื้อเพิ่ม, ...
  • บันทึก การรับของ และ เพิ่มยอดสต็อคอัตโนมัติ
  • แสดงข้อมูล รายการอะไหล่ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อเพิ่ม
  • ค้นหา รายการอะไหล่ ตามเงื่อนไขต่างๆ
  • รายงาน รายชื่อะไหล่ (Part Lists)
  • รายงาน อะไหล่ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อเพิ่ม (Part need to be re-order)
  • รายงาน การรับของ (Part Receipt)
  • รายงาน การเบิกใช้อะไหล่ (Part Usage)
  • รายงาน สต็อคอะไหล่ (Part Inventory)

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : อะไหล่ (82KB.)