FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : ผู้ขาย (suppliers)

  • บันทึก รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ขาย, ที่อยู่, โทรศัพท์, ฯลฯ
  • ค้นหา ผู้ขาย ตามเงื่อนไขต่างๆ
  • รายงาน รายชื่อผู้ขาย