FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : ยางล้อรถ (tires)

  • บันทึก serial no., วันที่ซื้อ, ราคาซื้อ, ผู้ผลิต/ยี่ห้อ, ชนิดยาง
  • บันทึก การติดตั้งยาง, ตำแหน่งล้อ, เบอร์รถ, วันที่ติดตั้ง
  • บันทึก การส่งยางไปหล่อดอก, รับยางหล่อดอกกลับ
  • บันทึก การซ่อม/ปะยาง
  • บันทึก การขายยางที่หมดสภาพการใช้งาน, การทำลายซาก
  • รายงาน ประวัติการใช้งาน ของยางแต่ละเส้น
  • รายงาน สรุปอายุการใช้งาน ของยางแต่ละเส้น (วัน, กม.)
  • รายงาน สรุปต้นทุนของยางแต่ละเส้น

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : ยางล้อรถ (76KB.)