FleetLink : โปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับวางแผนซ่อมบำรุงยานยนต์

Module : กำหนดการบำรุงรักษา (pm schedule)

  • บันทึก กำหนดการบำรุงรักษาต่างๆ (เปลี่ยนน้ำมันเกียร์, สายพาน, ตั้งศูนย์ล้อ, ...)
  • ตั้งกำหนดการเตือน ตามระยะเวลา (วัน) หรือ ระยะทาง (กม.)
  • เชื่อมโยง "กำหนดการบำรุงรักษา" กับ "ยานยนต์" แต่ละคัน
  • ตรวจเช็ค หรือ เตือน เมื่อมีรายการบำรุงรักษาที่ถึงกำหนดต้องทำ
  • รายงาน "งานบำรุงรักษาที่ถึงกำหนดต้องทำ"

ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : รายการบำรุงรักษาที่ถึงกำหนดต้องทำ (64KB.)
ตัวอย่าง ฟอร์มบันทึกข้อมูล : บันทึกกำหนดการบำรุงรักษา (22KB.)